Kontaktujte nás

ALBET spol. s r.o.

Vrážská 144/12
153 00 Praha 5 - Radotín

 

Tel: 257 811 383, 602 352 092

Email: pujcovna@albet.cz

Přihlášení

Katalog strojů

 

 

 

 Vzor nájemní smlouvy s obchodními podmínkami

ALBET spol. s r.o.

Půjčovna stavební mechanizace

NÁJEMNÍ SMLOUVA k pronájmu věcí movitých číslo:NS14-1616

čl. 1.

Pronajímatel:   ALBET spol. s r.o.

 

Vrážská 144/12, Praha 5 - Radotín, 153 00
IČ: 46350209,  DIČ: CZ46350209
Telefon: 257 811 383,  fax: 257 811 384
Mobil: 602 352 092,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

čl. 2.

Nájemce:   

   
 

čl. 3.

Předmět nájmu:

 

  Pronajaté stroje

  Evidenční č.

  Cena za ztrátu

  Kauce

 

 

   
       
       
       

  Pronajaté nástroje

  Počet kusů

   
       
       
       
       

  Předpokládaná doba výpůjčky do  26.11.2014

Sleva na kauci  

0 Kč  

Poznámka:  Konečná cena bude vypočítána dle skutečné doby trvání nájmu do vrácení předmětu nájmu a příslušenství, a to dle ceníku platného v den uzavření smlouvy. Předmět nájmu byl nájemci předán bez závad před podpisem této smlouvy, což nájemce stvrzuje svým podpisem.

 

čl. 4.

Kauce:

 

Kauce zaplacená při podpisu této smlouvy bude nájemci vrácena dle čl. 9 odstavce X. obchodních podminek.

 

čl. 5.

Příjmový a výdajový doklad na kauci:

 

  Příjmový doklad

 DPH 21%: 

 

 Datum: 

  Podpis:

 

  Výdajový doklad

  Vrácená částka bez DPH:

  DPH 21%:

  Celkem vráceno:

  Slovy:

  Datum:

  Podpis:

 

Doklad vystavil: 

 

čl. 6.

Nájemné nezahrnuje:

 

a) brousící a řezací kotouče, pohonné směsi do agregátů
b) přepravu zařízení na místo určení zákazníkem a zpět

c) náklady vzniklé nesprávnou obsluhou zařízení
d) náklady vyplývající z poškození, zničení nebo ztráty zařízení

čl. 7.

Vyhotovení:

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž nájemce a pronajímatel obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotoveni mají stejnou platnost. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Nájemce výslovně prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s jejím obsahem včetně platného ceníku a obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy, (viz. Čl.9. na druhé straně této smlouvy), jejich znění rozumí a s tímto souhlasí.

V Praze 5 - Radotíně, Vrážská 144,   dne

 
 

Podpis pronajimatele

Podpis nájemce (potvrzení převzetí předmětu pronájmu).............................................

 

čl. 8.

Zjištěné závady při vrácení předmětu nájmu:

 

V Praze 5 - Radotíně, Vrážská 144,   dne

 

Podpis nájemce

Podpis pronajimatele

 

 

čl. 9      Obchodní podmínky nájemní smlouvy k pronájmu věcí movitých:

 

1I.               Pronajímatel přenechává za dohodnutou úplatu nájemci k dočasnému užívání předmět nájmu specifikovaný v článku 3 nájemní smlouvy.

1II.             Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu čistý, provozuschopný po předchozím přezkoušení a údržbě. U el. nářadí a strojů byla před předáním nájemci provedena kontrola dle ČSN 33 1600 ed.2 resp. ČSN 33 1500 (měření unikajících proudů). Nájemce svým podpisem stvrzuje, že mu byl předmět nájmu řádně předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce a v souladu s provozními podmínkami a návodem k obsluze mu bylo vysvětleno jak řádně postupovat při jeho používání.

1III.           Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu pouze pro práce, pro které je obvykle nebo v souladu s návodem k použití určen pronajímatelem. Nájemce se zavazuje, že osoby, které budou s předmětem nájmu pracovat, jsou zdravotně a odborně způsobilé k užívání předmětu nájmu, budou dodržovat předpisy BOZP a používat osobní ochranné pomůcky. Nájemce odpovídá za to, že všechny osoby, které budou s předmětem nájmu pracovat, budou splňovat podmínky uvedené v předchozí větě, budou proškoleni a seznámeni se všemi povinnostmi plynoucími z této nájemní smlouvy včetně řádného užívání předmětu nájmu.

1IV.           Vyskytne-li se u předmětu nájmu vada, za kterou neodpovídá nájemce, a pro kterou nelze předmět nájmu řádně užívat, poskytne pronajímatel nájemci dle svých provozních možností jinou věc sloužící témuž účelu, jinak bude nájem ukončen. Nájemce má nárok na slevu z nájemného za dobu trvání nájmu, kdy předmět nájmu nemohl řádně užívat, jen uplatní-li toto své právo u pronajímatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce doby nájmu.

1V.             Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením, ztrátou a zničením. Nájemce okamžitě oznámí pronajímateli ztrátu, poškození, zničení či potřebu oprav na předmětu nájmu. Pokud došlo k poškození předmětu nájmu v průběhu nájmu a to zejména neodborným zacházením, nedodržením technických podmínek, přetěžováním, nepromazáním kluzných ploch, nesprávným přemisťováním, špatným palivem, nedodržováním pravidelných kontrol atd., nese náklady spojené s opravou nájemce, který je zároveň povinen platit po celou dobu opravy řádné nájemné. Opravu zajistí pronajímatel, popřípadě po předchozí dohodě o způsobu opravy nájemce – ovšem pouze v autorizovaném servisu pro příslušný předmět nájmu.

1VI.           V případě ztráty nebo zničení nebo poškození předmětu nájmu třetí osobou, je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit místně příslušnému oddělení Policie ČR a výsledek šetření neprodleně předat pronajímateli. Za ztrátu, zničení nebo poškození předmětu nájmu odpovídá nájemce, nebude-li pronajímateli věrohodně doloženo, že za tuto škodu odpovídá třetí osoba bez zavinění nájemce (nedostatečné zajištění, ostraha, apod.). V tomto případě je nájemce pronajímateli povinen uhradit aktuální hodnotu zcizeného nebo zničeného předmětu pronájmu, jak je sjednáno nájemní smlouvou v článku 3, resp. náklady na opravu poškození předmětu nájmu a rovněž nájemné za předmět pronájmu do dne úhrady aktuální hodnoty předmětu nájmu pronajímateli nebo do dne provedení opravy předmětu nájmu.

1VII.         Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu a provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny.

1VIII.       Nájemné je stanoveno denní sazbou podle ceníku platného ke dni uzavření nájemní smlouvy, a to za každý kalendářní den včetně dne převzetí a dne vrácení předmětu nájmu. Ceny nájemného jsou v ceníku uvedeny bez DPH. Pronajímatel je plátcem DPH, proto příslušný daňový doklad bude vystaven ve výši smluvního nájemného s DPH v aktuální zákonné výši.

1IX.            Nájemce je povinen platit nájemné po vyfakturování pronajímatelem v souladu s datem splatnosti uvedeným na daňovém dokladu. Pronajímatel vystaví daňový doklad při vrácení předmětu nájmu (ukončení nájemní smlouvy). Při využití předmětu nájmu nájemcem v době delší než 30 kalendářních dní bude pronajímatel vystavovat daňový doklad průběžně měsíčně. Pronajímatel si vyhrazuje právo vystavit první daňový doklad u nájemních smluv delších než 30 dní po prvních 14 dnech platnosti nájemní smlouvy. Pro případ prodlení nájemce s úhradou peněžitých závazků dle této smlouvy se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě neplnění smluvních povinností ze strany nájemce, zejména při prodlení nájemce s úhradou nájemného po dobu delší sedmi dnů nebo při užívání věci v rozporu s touto smlouvou, je pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět s okamžitým ukončením ke dni doručení oznámení o výpovědi nájemní smlouvy a nájemce je povinen předmět nájmu vrátit neprodleně pronajímateli.

1X.              Kauce je peněžitou jistotou, že nájemce zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy. Pronajímatel vrátí kauci nájemci po skončení nájmu a úhradě dlužných částek. Při prodlení nájemce s úhradou peněžitých závazků, je pronajímatel oprávněn na kauci započíst to, co , mu nájemce z nájmu dluží (dlužné nájemné, úrok z prodlení, náhrada škody, atd.).

1XI.            Nájemce je oprávněn nájem kdykoliv vypovědět, a to nejdříve ke dni zpětného předání předmětu nájmu pronajímateli. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní vč. příslušenství. Při nedodržení postupu vrácení předmětu nájmu, je nájemce povinen platit nájemné až do dne jeho řádného vrácení. V případě, že nájemce nevrátí příslušenství předmětu nájmu, uhradí nájemce pronajímateli nájemné v plné výši za předmět pronájmu.

1XII.          Nájemce je povinen pro ověření totožnosti předložit: platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas apod.) a v  případě fyzické osoby podnikající  i originál živnostenského oprávnění, v případě právnické osoby  i originál výpisu z veřejného rejstříku a doklad o oprávnění jednat jménem právnické osoby

1XIII.        Pokud tato nájemní smlouva nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato smlouva může být měněna na základě písemné dohody smluvních stran.

1XIV.        Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s celým textem této nájemní smlouvy včetně obchodních podmínek, jejímu obsahu rozumí, nepodepisuje ji v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

 
 
© 2016 - Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek